Antialiasing Vray là gì?

Antialiasing Vray là chế độ khử răng cưa cho hình ảnh render. Bạn hãy so sánh sự khác biệt giữa hai hình ảnh trên đây để thấy sự khác biệt giữa ảnh có khử răng cưa và không có khử răng cưa. Ảnh có chế độ khử răng cưa được bổ xung thêm các điểm ảnh mờ làm mịn các […]

Đọc thêm